Letter Of Authorization / Thư Ủy Quyền

admin
By admin

Letter Of Authorization / Thư Ủy Quyền

Định nghĩa

Một tài liệu tuân thủ được yêu cầu cho tất cả các nhà đầu tư giao dịch giành riêng, cho phép nhóm giao dịch xác minh tài sản của nhà đầu tư theo phương thức ngân hàng – tới – ngân hàng (Bank to bank). Điều này còn được gọi là “Uỷ quyền Xác nhận”.

Share This Article