Đường giới hạn khả năng sản xuất

Kết quả Đường giới hạn khả năng sản xuất: Đường giới hạn khả năng sản xuất: Một trong những công cụ kinh tế đơn giản nhất có thể minh họa rõ ràng tính khan hiếm nguồn lực và sự lựa chọn kinh... Read more

Vai trò của nhà quản trị

Kết quả Vai trò của nhà quản trị: Vai trò là toàn bộ những cách ứng xử được thiết lập sao cho phù hợp với chức vụ hoặc bộ phận, cơ quan riêng biệt. Henry Mintzberg nghiên cứu các hoạt... Read more

Khái niệm và cơ cấu tổ chức

Kết quả Khái niệm và cơ cấu tổ chức: Tổ chức có thể được định nghĩa theo các cách khác nhau. Theo Ducan (1981), tổ chức là một tập hợp các cá nhân riêng lẻ tương tác lẫn nhau, cùng... Read more

Khái niệm văn hóa tổ chức

Kết quả Khái niệm văn hóa tổ chức: Có lẽ vì bản chất trừu tượng nên đã có nhiều khái niệm về văn hóa tổ chức được đưa ra. Văn hóa tổ chức là thói quen, cách nghĩ truyền thống... Read more

Khái niệm về tài chính doanh nghiệp

Tài chính doanh nghiệp là một khâu của hệ thống tài chính trong nền kinh tế, là một phạm trù khách quan gắn liền với sự ra đời của nền kinh tế hàng hoá tiền tệ. Để tiến hành hoạt động... Read more

Kì trả tiền bình quân

Kết quả Kì trả tiền bình quân: Tương tự như khi bán hàng, DN thường bán trả chậm thì khi mua hàng DN cũng thường mua trả chậm. Việc trả nợ cho người bán nhanh hay chậm sẽ ảnh hưởng... Read more

Khái niệm quản lý dự án.

Kết quả Khái niệm quản lý dự án.: Quản lý dự án là quá trình lập kế hoạch, điều phối thời gian, nguồn lực và giám sát quá trình phát triển của dự án nhằm đảm bảo cho dự án... Read more

Nguồn gốc của tiền tệ

Kết quả Nguồn gốc của tiền tệ: Theo Mác tiền tệ là sản phẩm tự phát, tự nhiên của sản xuất và lưu thông hàng hóa. Khi nghiên cứu về tiền Mác viết: “Tiền là một vật được kết tinh, hình... Read more

http://Chia sẻ bởi Sotaykinhdoanh.com/dict/details/7800-cac-khai-niem-ve-vi-tri-cong-viec-va-nghe-nghiep

http://Chia sẻ bởi Sotaykinhdoanh.com/dict/details/7800-cac-khai-niem-ve-vi-tri-cong-viec-va-nghe-nghiep Source link Read more

Môi trường Marketing là gì?

Kết quả Môi trường Marketing là gì?: Môi trường Marketing là tổng hợp các yếu tố bên trong và bên ngoài công ty có ảnh hưởng tích cực hoặc tiêu cực đến hoạt động Marketing của doanh nghiệp. Dễ thấy rằng,... Read more

Tổng hợp thống kê | Chia sẻ bởi Sotaykinhdoanh.com

Kết quả Tổng hợp thống kê: 1. Khái niệm, ý nghĩa, nhiệm vụ a) Khái niệm: Kết quả của giai đoạn điều tra thông tin ban đầu cho chúng ta các dữ liệu thô về các đặc trưng riêng biệt của... Read more

Thuyết hai nhân tố của HERZBERG

Kết quả Thuyết hai nhân tố của HERZBERG: Năm 1959, F. Herzberg và các đồng nghiệp của mình, sau khi thực hiện các cuộc phỏng vấn với hơn 200 người kỹ sư và kế toán của ngành công nghiệp khác nhau... Read more

Các quan điểm quản trị Marketing

Kết quả Các quan điểm quản trị Marketing: Marketing hình thành và phát triển trong một quá trình hoàn thiện không ngừng của nhận thức về quản trị doanh nghiệp. Cho đến nay, trên thế giới người ta đã tổng kết... Read more

Quy tắc 4M | Chia sẻ bởi Sotaykinhdoanh.com

Kết quả Quy tắc 4M: Men: con người, lực lượng lao động trong doanh nghiệp. Bao gồm tất cả các thành viên trong doanh nghiệp, từ những người lãnh đạo cấp cao nhất cho đến nhân viên thừa hành. Năng... Read more

Vai trò của thuế | Chia sẻ bởi Sotaykinhdoanh.com

Kết quả Vai trò của thuế: Thuế không chỉ đơn thuần là một nguồn thu chủ yếu của ngân sách nhà nước mà thuế còn gắn liền với các vấn đề về sự tăng trưởng kinh tế, về sự công... Read more

Hợp đồng mua lại (Repurchase agreement – Repo)

Kết quả Hợp đồng mua lại (Repurchase agreement – Repo): Hợp đồng mua lại là một hợp đồng trong đó ngân hàng bán một số lượng tín phiếu kho bạc mà nó đang nắm giữ, kèm theo điều khoản mua lại... Read more

Lập kế hoạch là gì?

Kết quả Lập kế hoạch là gì?: Lập kế hoạch là quá trình xây dựng các mục tiêu và xác định các nguồn lực, quyết định cách tốt nhất để thực hiện các mục tiêu đã đề ra. Đây là... Read more

Vòng quay Tổng tài sản (Total asset turnover)

Vòng quay Tổng tài sản (Total asset turnover) | Chia sẻ bởi Sotaykinhdoanh.com Nếu bạn chưa là hội viên hãy trở thành hội viên của Chia sẻ bởi Sotaykinhdoanh.com để được hỗ trợ và chia sẽ thông tin nhiều hơn.... Read more

Hành vi tổ chức là gì?

Kết quả Hành vi tổ chức là gì?: Hành vi tổ chức (HVTC) là hành vi của con người trong tổ chức (còn được gọi là người lao động). Hành vi đó được chi phối và quyết định bởi sự... Read more

Số dư đảm phí ( CM- contribution margin)

Kết quả Số dư đảm phí ( CM- contribution margin): Số dư đảm phí (hay còn gọi là Lãi trên biến phí) là chênh lệch giữa doanh thu và chi phí khả biến. Số dư đảm phí khi đã bù... Read more

Vai trò của nguồn nhân lực

Kết quả Vai trò của nguồn nhân lực: – Nguồn nhân lực là nhân tố chủ yếu tạo lợi nhuận cho doanh nghiệp: Nguồn nhân lực đảm bảo mọi nguồn sáng tạo trong tổ chức. Chỉ có con người mới sáng... Read more

Mô hình quản lý thực hiện dự án đầu tư

Kết quả Mô hình quản lý thực hiện dự án đầu tư: 1. Các mô hình quản lý dự án đầu tư a. Mô hình chủ đầu tư trực tiếp quản lý thực hiện dự án:Đây là mô hình quản... Read more

Mô hình đặt hàng kinh tế – EOQ (Economic Order Quantity)

Mô hình đặt hàng kinh tế – EOQ (Economic Order Quantity) | Chia sẻ bởi Sotaykinhdoanh.com Nếu bạn chưa là hội viên hãy trở thành hội viên của Chia sẻ bởi Sotaykinhdoanh.com để được hỗ trợ và chia sẽ thông... Read more

Chính sách tài khoá mở rộng

Kết quả Chính sách tài khoá mở rộng: Chính sách tài khoá mở rộng được áp dụng khi nền kinh tế có mức sản lượng thấp hơn sản lượng tiềm năng Khi chính phủ tăng chi tiêu hoặc giảm thuế nhằm kích... Read more

Các phương pháp thu thập dữ liệu

Kết quả Các phương pháp thu thập dữ liệu: Có nhiều phương pháp khác nhau để thu thập dữ liệu. Người ta có thể chia thành hai loại. Đó là phương pháp bàn giấy và phương pháp hiện trường. •   ... Read more

Các chức năng của ngân hàng thương mại

Kết quả Các chức năng của ngân hàng thương mại: Ngân hàng thương mại có các chức năng chủ yếu sau: 1. Chức năng trung gian tín dụng Khi thực hiện chức năng trung gian tín dụng, ngân hàng thương... Read more

Phân tích độ nhạy của dự án

Kết quả Phân tích độ nhạy của dự án: Đầu tư phát triển là hoạt động mang tính chất lâu dài, các kết quả là hiệu quả của hoạt động đầu tư phát triển phụ thuộc vào rất nhiều yếu... Read more

Mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp

Kết quả Mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp: 1. Mục tiêu của doanh nghiệp Là toàn bộ kết quả cuối cùng hay trạng thái mà doanh nghiệp muốn đạt tới trong một khoảng thời gian nhất định. Mục tiêu... Read more

Phân loại lao động trong doanh nghiệp

Việc phân loại người lao động có ý nghĩa quan trọng trong việc qui hoạch lao động, phục vụ trực tiếp cho việc tính toán, lập dự toán cho việc tính toán chi phí lao động trực tiếp, gián tiếp.... Read more

Phân tích môi trường vĩ mô (môi trường tổng quát)

Kết quả Phân tích môi trường vĩ mô (môi trường tổng quát): Môi trường kinh tế quốc dân bao gồm mọi nhân tố của nền kinh tế quốc dân nằm ngoài môi trường ngành tác động trực tiếp hoặc gián... Read more

Khái niệm danh mục và chủng loại sản phẩm

Kết quả Khái niệm danh mục và chủng loại sản phẩm: Danh mục sản phẩm là danh sách đầy đủ của tất cả các sản phẩm đem bán của một công ty. Danh mục này được xắp xếp (chia) thành các... Read more

Kế hoạch chiến lược và kế hoạch tác nghiệp

Kết quả Kế hoạch chiến lược và kế hoạch tác nghiệp: 1.Kế hoạch chiến lược (Strategic plans) là các chương trình hành động tổng quát, là kế hoạch triển khai và phân bố các nguồn lực quan trọng để đạt... Read more

Các đặc trưng của dịch vụ

Kết quả Các đặc trưng của dịch vụ: DV thuần tuý có các đặc trưng phân biệt so với hàng hoá thuần tuý. Đó là các đặc trưng: tính vô hình, tính không tách rời giữa cung cấp và tiêu dùng... Read more