Vòng quay Vốn chủ sở hữu (Equity turnover)


Vòng quay Vốn chủ sở hữu (Equity turnover) | Chia sẻ bởi Sotaykinhdoanh.com


Kết quả

Vòng quay Vốn chủ sở hữu (Equity turnover):

Công thức tính: Vòng quay Vốn chủ sở hữu (Equity turnover) = Doanh thu thuần/Vốn chủ sở hữu bình quân 
     Chỉ số này đo lường mối quan hệ giữa doanh thu thuần và VCSH bình quân của doanh nghệp; cho biết 1 đồng VCSH tạo ra được bao nhiêu đồng doanh thu. 
     Chỉ số này càng cao cho thấy hiệu quả sử dụng VCSH của doanh nghiệp càng cao và ngược lại. 
     VCSH trong công thức là số bình quân, tức lấy tổng số dư đầu kỳ cộng với số dư cuối kỳ sau đó chia 2.

Nguồn: Chia sẻ bởi Sotaykinhdoanh.com (Biên tập và hệ thống hóa)

 

Hỏi Chuyên gia Chia sẻ bởi Sotaykinhdoanh.com

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Chia sẻ bởi Sotaykinhdoanh.com.
Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày.
Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49
Đặt câu hỏi

Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Danh mục tư vấn

Source link