Vòng quay Tổng tài sản (Total asset turnover)


Vòng quay Tổng tài sản (Total asset turnover) | Chia sẻ bởi Sotaykinhdoanh.com


Kết quả

Vòng quay Tổng tài sản (Total asset turnover):

Công thức tính: Vòng quay Tổng tài sản (Total asset turnover) = Doanh thu thuần/Tổng tài sản bình quân 
     Chỉ số này giúp đánh giá hiệu quả sử dụng của toàn bộ tài sản của doanh nghiệp, cho thấy 1 đồng tài sản tham gia vào quá trình sản xuất kinh doanh sẽ tạo ra bao nhiêu đồng doanh thu. 
     Chỉ số này càng cao cho thấy hiệu quả sử dụng tài sản của doanh nghiệp càng cao và ngược lại. 
     Tổng tài sản trong công thức là số bình quân, tức lấy tổng số dư đầu kỳ cộng với số dư cuối kỳ sau đó chia 2.

Nguồn: Chia sẻ bởi Sotaykinhdoanh.com (Biên tập và hệ thống hóa)

 

Hỏi Chuyên gia Chia sẻ bởi Sotaykinhdoanh.com

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Chia sẻ bởi Sotaykinhdoanh.com.
Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày.
Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49
Đặt câu hỏi

Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Danh mục tư vấn

Source link

Related Posts