Tỷ số lợi ích/chi phí: B/C (Benefit per Cost)

admin
By admin

Kết quả

Tỷ số lợi ích/chi phí: B/C (Benefit per Cost):

Tỷ số này cho biết mối quan hệ tương quan giữa giá trị hiện tại của doanh thu và giá trị hiện tại của giá thành.

           Tổng hiện giá thu nhập

B/C = ——————————–

            Tổng hiện giá chi phí

Trong đó:

Bi là thu nhập (doanh thu) tai năm i

Ci là chi phí tại năm i

Khi đánh giá dự án, đối với các dự án độc lập thì khi B/C > 1 là có thể chấp nhận được. Trong trường hợp dự án loại bỏ nhau thì phương án được chọn phải là phương án B/C > 1 và lớn nhất trong các phương án.

Việc sử dụng chỉ tiêu chỉ số B/C để đánh giá và lựa chọn dự án cũng vẫn mắc một khuyết điểm như chỉ tiêu IRR và chỉ tiêu PI đó là bỏ qua vấn đề quy mô đầu tư mà chỉ quan tâm đến so sánh tương đối.

Nguồn: Chia sẻ bởi Sotaykinhdoanh.com (Biên tập và hệ thống hóa)

 

Source link

Share This Article