Quy tắc 4M | Chia sẻ bởi Sotaykinhdoanh.com

Table of Contents

Kết quả

Quy tắc 4M:

Men: con người, lực lượng lao động trong doanh nghiệp. Bao gồm tất cả các thành viên trong doanh nghiệp, từ những người lãnh đạo cấp cao nhất cho đến nhân viên thừa hành. Năng lực, phẩm chất của mỗi thành viên và mối liên kết giữa các thành viên có ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng.

Methods: phương pháp quản trị, công nghệ, trình độ tổ chức quản lý và tổ chức sản xuất của doanh nghiệp. Với phương pháp công nghệ thích hợp, với trình độ tổ chức quản lý sản xuất tốt sẽ tạo điều kiện cho doanh nghiệp có thể khai tác tốt nhất các nguồn lực hiện có, góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm.

Machines: khả năng công nghệ, máy móc, thiết bị của doanh nghiệp. Có tác động rất lớn trong việc nâng cao những tính năng kỹ thuật của sản phẩm và nâng cao năng suất lao động.

Materials: vật tư, nguyên vật liệu, hệ thống tổ chức đảm bảo vật tư, nguyên vật liệu của doanh nghiệp. Nguồn vật tư, nguyên liệu được cung cấp đúng số lượng, đúng thời hạn sẽ tạo điều kiện nâng cao chất lượng sản phẩm.

Trong 4 yếu tố trên, yếu tố con người được xem là quan trọng nhất. Ngoài những yếu tố cơ bản trên, chất lượng còn chịu tác động của nhiều yếu tố khác như thông tin (information), môi trường (enviroment), đo lường (measure), hệ thống (system)…

Nguồn: Chia sẻ bởi Sotaykinhdoanh.com (Biên tập và hệ thống hóa)

 

Source link

Related Posts