Mô hình đặt hàng kinh tế – EOQ (Economic Order Quantity)

admin
By admin

Mô hình đặt hàng kinh tế – EOQ (Economic Order Quantity) | Chia sẻ bởi Sotaykinhdoanh.com

Kết quả

Mô hình đặt hàng kinh tế – EOQ (Economic Order Quantity):

Trong cấu trúc chi phí của công ty, số lượng đơn hàng để mua khối lượng hàng hóa tại một thời điểm rất có hiệu quả về chi phí. Đó gọi là mô hình đặt hàng kinh tế – EOQ và được tính theo công thức sau.

Ví dụ: sản phẩm Z có nhu cầu sử dụng hàng năm là 240 đơn vị. Chi phí cố định cho mỗi lần đặt hàng là 5$. Chi phí cho mỗi đơn vị sản phẩm là 7$. Tồn kho hàng năm chiếm 30% cho mỗi đơn vị.

Áp dụng công thức EOQ ta có.


Nguồn: Ths. Nguyễn Kim Anh (Chia sẻ bởi Sotaykinhdoanh.com biên tập và hệ thống hóa)

Hỏi Chuyên gia Chia sẻ bởi Sotaykinhdoanh.com

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Chia sẻ bởi Sotaykinhdoanh.com.
Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày.
Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49
Đặt câu hỏi

Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Danh mục tư vấn

Source link

Share This Article