Kì trả tiền bình quân

admin
By admin

Kết quả

Kì trả tiền bình quân:

Tương tự như khi bán hàng, DN thường bán trả chậm thì khi mua hàng DN cũng thường mua trả chậm. Việc trả nợ cho người bán nhanh hay chậm sẽ ảnh hưởng tới dòng tiền, do đó sẽ ảnh hưởng tới chu kì vận động của vốn và tính thanh khoản của DN.

 

Kì trả tiền bình quân, hay số ngày của một vòng quay nợ phải trả cho người bán(Average payable days outstanding) được xác định theo công thức (1)

Bên cạnh đó, ta có thể sử dụng chỉ tiêu Số vòng quay nợ phải trả cho người bán(Average payable turnover) được xác định theo công thức (2).

Về nguyên tắc , cơ sở số liệu chuẩn để xác định kì trả tiền bình quân hoặc số vòng quay nợ phải trả người bán phải là tổng tiền hàng mua chịu trong kì mà không phải là giá vốn hàng bán. Tuy nhiên, số liệu về tổng tiền hàng mua chịu chỉ có trong nội bộ DN mà không có trên các báo cáo tài chính, nên đối với các đối tượng bên ngoài DN khi xác định hai chỉ tiêu này sẽ sử dụng số liệu giá vốn hàng bán trên báo cáo kết quả kinh doanh của DN. Chúng ta cũng có thể sử dụng giá trị hàng mua trong kì(giá vốn hàng bán + Hàng tồn kho cuối kì – Hàng tong kho đầu kì) thay cho giá vốn hàng bán trong 2 công thức đó. Việc sử dụng số liệu nào không quan trọng, mà vấn đề quan trọng là phải sử dụng nhất quán các số liệu đó.

 

Nguồn:TS.Phạm Thị Thủy và ThS.Nguyễn Thị Lan Anh. (Chia sẻ bởi Sotaykinhdoanh.com Biên tập và hệ thống hóa)

Source link

Share This Article