Hệ thống chỉ tiêu thống kê

admin
By admin

Kết quả

Hệ thống chỉ tiêu thống kê:

Hệ thống chỉ tiêu thống kê là tập hợp nhiều chỉ tiêu có quan hệ mật thiết với nhau, có thể phản ánh nhiều mặt của hiện tượng hay quá trình kinh tế xã hội trong điều kiện thời gian và địa điểm cụ thể.

– Ai xác định? Tổng cục thống kê. 

– Cho từng ngành và toàn nền kinh tế quốc dân.

– Nó được thay đổi và bổ sung, hoàn chỉnh trong các điều kiện lịch sử cụ thể. 

Nguồn: PGS. TS. Ngô Thị Thuận (Chia sẻ bởi Sotaykinhdoanh.com biên tập và hệ thống hóa)

 

 

 

Source link

Share This Article