Lợi ích kinh tế xã hội của dự án đầu tư

Lợi ích kinh tế – xã hội và môi trường là một phạm trù kinh tế tương đối. Một mặt nó phản ánh lợi ích trên phạm vi toàn xã hội, toàn bộ nền kinh tế quốc dân, mặt khác phản... Read more

Bản chất của tiền tệ

  Kết quả Bản chất của tiền tệ: Tiền được xem là bất cứ cái gì được chấp nhận chung trong thanh toán để đổi lấy hàng hoá, dịch vụ hoặc để hoàn trả các khoản nợ. Định nghĩa này chỉ... Read more

Hệ số khả năng thanh toán ngắn hạn (Current Ratio)

Kết quả Hệ số khả năng thanh toán ngắn hạn (Current Ratio): Khả năng thanh toán của doanh nghiệp là năng lực về tài chính mà doanh nghiệp có được để đáp ứng nhu cầu thanh toán các khoản nợ... Read more

Các chiến lược cạnh tranh của Michael Porter (Chiến lược chi phí thấp nhất, chiến lược khác biệt hóa sản phẩm, chiến lược tập trung, chiến lược phản ứng nhanh)

  Kết quả Các chiến lược cạnh tranh của Michael Porter (Chiến lược chi phí thấp nhất, chiến lược khác biệt hóa sản phẩm, chiến lược tập trung, chiến lược phản ứng nhanh): Các chiến lược cạnh tranh chính đó... Read more

Thị trường tập trung (Exchanges)

Kết quả Thị trường tập trung (Exchanges): Thị trường tập trung là thị trường mà việc giao dịch mua bán chứng khoán được thực hiện có tổ chức và tập trung tại một nơi nhất định.  Ví dụ về thị trường... Read more

Xác định mục tiêu định giá

Kết quả Xác định mục tiêu định giá: Mục tiêu định giá phải xuất phát từ mục tiêu chung của doanh nghiệp và chiến lược định vị sản phẩm của nó, đồng thời phải phối hợp với các chiến lược Marketing... Read more

Khái niệm và phân loại môi trường quản trị

Kết quả Khái niệm và phân loại môi trường quản trị: 1. Khái niệm Theo quan điểm hệ thống, môi trường là tập hợp các phân hệ, các phần tử, các hệ thống khác không thuộc hệ thống đang xét nhưng... Read more

Quản trị là khoa học

  Kết quả Quản trị là khoa học: Quản trị là khoa học vì nó nghiên cứu, phân tích các quan hệ quản trị nhằm tìm ra những quy luật và cơ chế vận dụng những quy luật đó trong quá... Read more

Bản chất của giao tiếp

Kết quả Bản chất của giao tiếp: Dù chúng ta đứng ở góc độ nào, mục đích nghiên cứu nào, khi đưa ra những quan niệm về “giao tiếp”, các quan niệm đều có những điểm chung nhất thuộc về... Read more

Chọn thị trường mục tiêu

  Kết quả Chọn thị trường mục tiêu: Sau khi chiếc bánh thị trường được chia thành một số miếng khác nhau – các đoạn thị trường, công ty cần phải đi đến quyết định sẽ nhằm vào các đoạn thị... Read more

Khái niệm về thống kê

Kết quả Khái niệm về thống kê: Trong thực tế sản xuất kinh doanh, cũng như trong đời sống kinh tế xã hội chúng ta thường sử dụng thuật ngữ “thống kê” như thống kê lại các công việc đã làm... Read more

Qúa trình đào tạo | Chia sẻ bởi Sotaykinhdoanh.com

Kết quả Qúa trình đào tạo: Quá trình Đào tạo được thực hiện qua 4 bước: 1. Xác định nhu cầu Đào tạo Bao gồm: -Đánh giá nhu cầu đào tạo -Xác định nhu cầu cụ thể cho đào tạo.... Read more

Chính sách sản phẩm | Chia sẻ bởi Sotaykinhdoanh.com

Kết quả Chính sách sản phẩm: Chính sách sản phẩm là những nguyên tắc chỉ đạo, quy tắc, phương pháp, thủ tục được thiết lập gắn với việc phát triển và đổi mới sản phẩm nhằm hỗ trợ và thúc đẩy... Read more

Một số thuật ngữ kinh tế thông dụng (A – G)

Kết quả Một số thuật ngữ kinh tế thông dụng (A – G): Nhiều thuật ngữ dưới đây dựa trên tài liệu chuẩn nội bộ và danh mục các định nghĩa của tờ Wall Street Journal. Các định nghĩa khác... Read more

Khái niệm đầu tư | Chia sẻ bởi Sotaykinhdoanh.com

Hoạt động đầu tư (gọi tất là đầu tư) là quá trình sử dụng các nguồn lực về tài chính, lao động, tài nguyên thiên nhiên và các tài sản vật chất khác nhằm trực tiếp hoặc gián tiếp tái sản... Read more

Các cấp chiến lược cơ bản

Kết quả Các cấp chiến lược cơ bản: Chiến lược có thể được quản lý ở nhiều cấp khác nhau trong một doanh nghiệp nhưng thông thường có 3 cấp chiến lược cơ bản. 1. Chiến lược cấp công ty Chiến... Read more

Khái niệm quản lý dự án đầu tư

Quản lý nói chung là sự tác động có mục đích của chủ thể quản lý vào các đối tượng quản lý để điều khiển đối tượng nhằm đạt được các mục tiêu đã đề ra. Quản lý đầu tư chính... Read more

Các kiểu cơ cấu tổ chức trong doanh nghiệp

Kết quả Các kiểu cơ cấu tổ chức trong doanh nghiệp: Cơ cấu theo trực tuyến . Cơ cấu theo thực tuyến là một mô hình tổ chức quản lý ,trong đó nhà quản trị ra quyết định và giám... Read more

Mô hình quản trị chiến lược

  Kết quả Mô hình quản trị chiến lược: Để có thể hình dung một cách tổng quan về quản trị chiến lược ta dùng các mô hình để diễn đạt. Có rất nhiều mô hình khác nhau mô tả... Read more

Cơ cấu tổ chức quản trị theo chức năng

Kết quả Cơ cấu tổ chức quản trị theo chức năng: Cơ cấu chức năng lần đầu tiên được áp dụng với chế độ đốc công. Sau đó phạm vi ứng dụng của nó được mở rộng ra phù hợp với... Read more

Chức năng của tín dụng

Kết quả Chức năng của tín dụng: Trong nền kinh tế hàng hóa tiền tệ, tín dụng thực hiện ba chức năng cơ bản sau: 1/ Chức năng tập trung và phân phối lại vốn tiền tệ theo nguyên tắc... Read more

Phân loại thất nghiệp | Chia sẻ bởi Sotaykinhdoanh.com

Kết quả Phân loại thất nghiệp: Để phân loại thất nghiệp người ta có thể sử dụng nhiều tiêu chí khác nhau ví dụ như phân loại theo độ tuổi, giới tính, khu vực….Tuy nhiên cách phân loại thường được sử... Read more

Ý NGHĨA CỦA BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH

Kết quả Ý NGHĨA CỦA BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH: Báo cáo kết quả kinh doanh cung cấp thông tin về doanh thu , chi phí và lợi nhuận trong một kì hoạt động của doanh nghiệp. Căn cứ... Read more

Số trung vị (Me-Median) | Chia sẻ bởi Sotaykinhdoanh.com

Kết quả Số trung vị (Me-Median): a) Khái niệm: Số trung vị là lượng biến của đơn vị tổng thể đứng ở vị trí giữa trong dãy số lượng biến đã được sắp xếp theo thứ tự tăng dần. Số trung... Read more

Khái niệm và mục đích của chính sách kinh doanh

Kết quả Khái niệm và mục đích của chính sách kinh doanh: Chính sách là công cụ để thực hiện chiến lược theo Alfred chardler: ” chính sách kinh doanh là phương cách đường lối hoặc phương hướng dẫn dắt hành... Read more

Các phương pháp dự báo

Kết quả Các phương pháp dự báo: 1. Các phương pháp dự báo định tính Các phương pháp dự báo định tính là các phương pháp dự báo bằng cách phân tích định tính dựa vào suy đoán, cảm nhận. Các... Read more

Mô hình truyền thông | Chia sẻ bởi Sotaykinhdoanh.com

Kết quả Mô hình truyền thông: Nhìn vào hình dưới, các bạn sẽ thấy truyền thông diễn ra như thế nào. Theo mô hình này, chúng ta có thể thấy luồng thông tin được chuyển đi theo các bước như sau: (1).... Read more

Quy trình 5 bước trong quyết định mua hàng của Phiilip Kotler

Kết quả Quy trình 5 bước trong quyết định mua hàng của Phiilip Kotler: Theo ông tổ Marketing, nhà Marketer nổi tiếng Phillip Kotler, quá trình quyết định mua hàng của người tiêu dùng thường sẽ trải qua 5 giai... Read more

Kì trả tiền bình quân

Kết quả Kì trả tiền bình quân: Tương tự như khi bán hàng, DN thường bán trả chậm thì khi mua hàng DN cũng thường mua trả chậm. Việc trả nợ cho người bán nhanh hay chậm sẽ ảnh hưởng... Read more

Khái niệm về tài chính doanh nghiệp

Tài chính doanh nghiệp là một khâu của hệ thống tài chính trong nền kinh tế, là một phạm trù khách quan gắn liền với sự ra đời của nền kinh tế hàng hoá tiền tệ. Để tiến hành hoạt động... Read more

Khái niệm văn hóa tổ chức

Kết quả Khái niệm văn hóa tổ chức: Có lẽ vì bản chất trừu tượng nên đã có nhiều khái niệm về văn hóa tổ chức được đưa ra. Văn hóa tổ chức là thói quen, cách nghĩ truyền thống... Read more

Khái niệm và cơ cấu tổ chức

Kết quả Khái niệm và cơ cấu tổ chức: Tổ chức có thể được định nghĩa theo các cách khác nhau. Theo Ducan (1981), tổ chức là một tập hợp các cá nhân riêng lẻ tương tác lẫn nhau, cùng... Read more

Vai trò của nhà quản trị

Kết quả Vai trò của nhà quản trị: Vai trò là toàn bộ những cách ứng xử được thiết lập sao cho phù hợp với chức vụ hoặc bộ phận, cơ quan riêng biệt. Henry Mintzberg nghiên cứu các hoạt... Read more