Value Added Tax / Thuế Giá Trị Gia Tăng

Value Added Tax / Thuế Giá Trị Gia Tăng

Định nghĩa

Thuế giá trị gia tăng thường được viết tắt là VAT/GTGT là thuế đánh trên khoản giá trị tăng thêm của hàng hóa, dịch vụ phát sinh trong quá trình sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng và được nộp vào ngân sách nhà nước theo mức độ tiêu thụ hàng hoá dịch vụ. Nhà nước đánh thuế trên toàn bộ doanh thu phát sinh cuả sản phẩm qua mỗi lần chuyển dịch từ khâu sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng.

Đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng: là các loại hàng hoá, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng ở Việt Nam, trừ các đối tượng không thuộc diện chịu thuế theo quy định cuả Luật thuế giá trị gia tăng và các văn bản pháp luật hướng dẫn thi hành.

Ðối tượng nộp thuế giá trị gia tăng: là các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế và tổ chức, cá nhân khác nhập khẩu hàng hoá chịu thuế.

Phương pháp tính thuế GTGT đó là :  

  • Phương pháp khấu trừ thuế:

Thuế GTGT phải nộp = Thuế GTGT đầu ra – Thuế GTGT đầu vào
Thuế GTGT đầu ra = Giá trị tính thuế của hàng hóa bán ra × Thuế suất thuế GTGT
Thuế GTGT đầu vào = Số thuế GTGT ghi trên hóa dơn GTGT mua hàng hóa, dịch vụ hoặc chứng từ nộp thuế GTGT hàng nhập khẩu

  • Phương pháp tính trực tiếp trên GTGT
    GTGT của hàng hóa dịch vụ = Giá trị thanh toán của hàng hóa dịch vụ bán ra – Giá trị thanh toán của hàng hóa, dịch vụ mua vào

Thuế GTGT phải nộp = GTGT × Thuế suất