Underground Economy / Kinh Tế Ngầm

Underground Economy / Kinh Tế Ngầm

Định nghĩa

Kinh tế ngầm (Underground Economy) là một bộ phận không được tính đến của nền kinh tế, bao gồm cả hoạt động hợp pháp và không hợp pháp. 

Những hoạt động hợp pháp nhưng được coi là nằm trong bộ phận Kinh tế ngầm chính là những giao dịch bằng tiền mặt và không có hoá đơn. Những giao dịch này được thực hiện không có sự kiểm soát của nhà nước và nhằm trốn thuế hoặc tránh bị các cơ quan kiểm tra phát hiện. Ngoài ra cũng có những hoạt động kinh doanh được chính phủ cho phép miễn thuế. Kinh tế ngầm không đồng nghĩa với trị trường đen (chợ đen, là việc tiêu thụ những hàng hóa trộm cắp). 
Những hoạt động mua bán bất hợp pháp ví dụ như buôn bán thuốc phiện, ma túy, mại dâm, hoạt động cờ bạc…
Việc phát triển thương mại điện tử (E comerce) cũng làm tăng thêm quy  mô của kinh tế ngầm. Ví dụ: Ebay có trên 40 triệu người sử dụng trên toàn thế  giới. Người mua theo đúng pháp luật là phải thực hiện nghĩa vụ trả thuế. Tuy nhiên, không có một báo cáo cụ thể nào về chính xác số giao dịch đã diễn ra, chính phủ cũng hiếm khi can thiệp và kiểm soát được hoạt động của họ.
Kinh tế ngầm có nhiều ảnh hưởng không tốt đến nền kinh tế như: không tính thuế (ảnh hưởng đến nguồn thu của chính phủ), không được tính vào GDP (ảnh hưởng đến số liệu thống kê), ngoài ra đây là nơi diễn ra các hoạt động bất hợp pháp ảnh hưởng đến kinh tế, văn hóa, xã hội quốc gia…