Tangible Net Worth / Giá Trị Tịnh Thực Tế; Giá Trị Ròng Tài Sản Hữu Hình

Tangible Net Worth / Giá Trị Tịnh Thực Tế; Giá Trị Ròng Tài Sản Hữu Hình

Định nghĩa

Vốn cổ phần (vốn cổ phiếu thường) của một ngân hàng, trừ goodwill và các tài sản vô hình khác. Còn được gọi là tổng giá trị ròng, nó là dấu hiệu về khả năng và sức mạnh cho vay của ngân hàng hoặc một định chế tiết kiệm. Đạo luật cải cách , khôi phục và Thực thi định chế tài chính 1989 yêu cầu các hiệp hội tiết kiệm và cho vay phải duy trì vốn hữu hình (cổ phiếu thường cộng với lợi nhuận giữ lại) bằng 1,5% tổng số tài sản.

Xem CAPITAL RATIOS