Strategic Business Unit / SBU / Đơn Vị Kinh Doanh Chiến Lược

Strategic Business Unit / SBU / Đơn Vị Kinh Doanh Chiến Lược

Định nghĩa

Đơn vị kinh doanh chiến lược là một đơn vị kinh doanh thuộc một tổ chức kinh doanh, nhưng phân biệt với các đơn vị khác bởi vì đơn vị này phục vụ một thị trường bên ngoài xác định vì vậy SBU có sứ mệnh, mục tiêu và chiến lược kinh doanh riêng (đội ngũ quản lí có thể tiến hành các kế hoạch chiến lược liên quan tới sản phẩm và thị trường).

Với các công ty có quy mô thực sự lớn, việc áp dụng các đơn vị kinh doanh chiến lược được cho là rất có ý nghĩa. Một SBU có thể là một bộ phận, một sản phẩm riêng biệt, hoặc trọn một dây chuyền sản xuất. Khi các doanh nghiệp trở nên lớn, việc vận hành sản xuất kinh doanh thường chậm chạp, khó điều chỉnh, phức tạp và khó tập trung, mọi người bị dãn xa nhau. Chính vì vậy SBU có khách hàng và đối thủ xác định sẽ tự đề ra kế hoạch độc lập cho mình.

Các đơn vị này đủ lớn và đồng nhất để thực hiện và kiểm soát các nhân tố chiến lược ảnh hưởng tới hoạt động của họ. Các đơn vị này được quản lí theo kiểu thực hiện riêng các chiến lược mà không liên quan đến bộ phận khác trong tổ chức.

Một đơn vị kinh doanh chiến lược có thể bao trùm toàn bộ công ty hoặc đơn giản chỉ là một phần nhỏ công ty lập nên để thực hiện một nhiệm vụ cụ thể. SBU có chiến lược kinh doanh riêng, mục tiêu riêng và đối thủ cạnh tranh của mình và những thứ này thường khác so với của toàn công ty. Tổ chức của SBU bị quyết định bởi nhu cầu của thị trường. Ví dụ, Alpha Processor, Inc có đơn vị kinh doanh chiến lược là API Networks nhằm thúc đẩy thị trường hạ tầng Internet và tận dụng ưu thế của việc tăng cầu đối với phần cứng băng thông rộng và các giải pháp phần mềm.

Nói tóm lại, SBU có các đặc điểm sau:
– Là đợn vị kinh doanh riêng
– Có đối thủ cạnh tranh riêng
– Có người quản lí và chịu trách nhiệm riêng đối với hoạt động
– Là một mảng được đưa ra kế hoạch riêng trong tổ chức.