Process Costing / Chi Phí Quy Trình

Process Costing / Chi Phí Quy Trình

Định nghĩa

Là một phương pháp kế toán chi phí áp dụng cho sản xuất được thực hiện bởi một loạt các hoá chất hoặc các giai đoạn hoạt động hoặc quá trình. Đặc điểm của nó là chi phí được tích lũy cho toàn bộ quá trình sản xuất và rằng chi phí đơn vị sản xuất trung bình được tính toán ở từng giai đoạn.