Pass-Through Security / Chứng Khoán Thông Qua Trung Gian Bảo Lãnh

Pass-Through Security / Chứng Khoán Thông Qua Trung Gian Bảo Lãnh

Định nghĩa

Chứng khoán chuyển việc từ người vay sang nhà đầu tư khi tiền thanh toán khoản vay được thu hồi. Dòng tiền mặt của nó đến từ tổ hợp một hay nhiều khoản vay cơ sở. Công ty phát hành chuyển đi, hay chuyển qua trung gian, cho các nhà đầu tư thanh toán khoản tiền gốc và tiền lãi hàng tháng. Việc cung ứng các khoản vay cơ sở thường là do người bán thực hiện, là người được trả phí dịch vụ. Thời hạn thực của các chứng khoán thông qua trung gian bảo lãnh có thể ngắn hơn kỳ đáo hạn đã định, vì trong các giai đoạn lãi suất sụt giảm, các người vay sẽ thanh toán sớm các khoản vay của họ.

Xem PAY-THROUGH SECURITY.