Over-The-Counter (OTC) / Thị Trường Giao Dịch Qua Quầy, Thị Trường Chứng Khoán Phi Tập Trung

Over-The-Counter (OTC) / Thị Trường Giao Dịch Qua Quầy, Thị Trường Chứng Khoán Phi Tập Trung

Định nghĩa

1. Thị trường giao dịch chứng khoán không niêm yết trên thị trường chứng khoán có tổ chức, như Thị trường Chứng khoán New York hay thị trường chứng khoán khu vực. Các chứng khoán của Chính phủ Mỹ, trái phiếu công ty, chứng khoán được bảo đảm bằng cầm cố, chứng khoán được bảo đảm bằng tài sản, và các chứng khoán đô thị cũng được giao dịch qua quầy. Hoạt động giao dịch được thực hiện bởi những thương nhân môi giới, là những người tiếp xúc với nhau qua điện thoại, và qua các mạng lưới thiệt bị niêm yết giá được kiểm soát bằng máy vi tính. Trong thị trường OTC, giá được xác định bởi sự thương lượng giữa những nhà môi gới bên mua và bên bán, thay vì đấu giá trên sàn giao dịch. Hầu hết các cổ phiếu ngân hàng được giao dịch qua quầy, mặc dù nhiều loại được liệt kê trên thị trường chứng khoán lớn, cũng như các thị trường chứng khoán khu vực.

2. Thị trường bên ngoài thị trường hối đoái được điều tiết, nơi các hợp đồng được đàm phán được giao dịch tư nhân. Các ví dụ là các hợp đồng kỳ hạn của thị trường hối đoái, hợp đồng hoán đổi tiền tệ, và hoán đổi lãi suất.

Xem CURRENCY SWAP; DERIVATIVE; FORWARD EXCHANGE CONTACT; INTEREST RATE SWAP.