Nonrenewable Resources / Tài Nguyên Không Tái Tạo

Nonrenewable Resources / Tài Nguyên Không Tái Tạo

Định nghĩa

Nonrenewable Resources là tài nguyên thiên nhiên có số lượng cố định và không có khả năng được thay thế, như dầu mỏ, quặng sắt, và than. So Sánh Với RENEWABLE RESOURCES