MT 799

MT 799

Định nghĩa

Thông điệp SWIFT này được sử dụng giữa các ngân hàng để giao tiếp bằng văn bản, và thường được gọi là “Lời khuyên trước”/”Thông điệp báo trước”. Thông thường, MT 799 sẽ được đòi hỏi được phát trực tiếp trước khi MT 760 được phát hành.