Missing In Action – MIA / Biến Mất Trong Khi Thực Hiện Hoạt Động

Missing In Action – MIA / Biến Mất Trong Khi Thực Hiện Hoạt Động

Định nghĩa

Một thuật ngữ mô tả những gì xảy ra với hầu hết các môi giới phát hành riêng khi họ không thể thực hiện theo lời hứa của họ. Một ngày nào đó, họ đang thao thao bất tuyệt qua điện thoại của bạn, ngày hôm sau họ biến mất, không thể tìm thấy được.