Loan Syndication/ Syndicated Loan / Hợp Vốn Vay

Loan Syndication/ Syndicated Loan / Hợp Vốn Vay

Định nghĩa

Hợp vốn vay là một khoản cho vay lớn mà một nhóm các ngân hàng kết hợp lại với nhau để cho một người vay. Thông thường có 1 ngân hàng đứng đầu sử dụng vốn cho vay và tổ chức cách thức làm việc với các ngân hàng còn lại.

Vốn vay theo hình thức này là vốn giữa 2 bên, chỉ có một người vay và một người cho vay.

Loan syndication phần lớn được sử dụng trong những tổ chức cho vay rất lớn, việc liên kết với nhau cho phép một tổ chức có thể cung cấp một khoản vay lớn mà vẫn đảm bảo và kiểm soát được nguồn tín dụng cho vay và chia sẻ rủi ro giữa các ngân hàng, bởi vì số tiền đó là của nhiều ngân hàng gộp lại.

Các tổ chức hợp vốn vay lớn nhất ở Mỹ năm 2006

 

Name Market share
JP Morgan 28.9%
Banc of America Securities LLC 21.4%
Citigroup 14.7%
Wachovia 5.6%
Wells Fargo 4.8%
Deutsche Bank AG 3.4%
Royal Bank of Scotland Group 2.1%
Goldman Sachs & Co 2.0%
Merrill Lynch 1.9%
Barclays Capital 1.8%
Credit Suisse

1.8%