Linear Function / Hàm Tuyến Tính

Linear Function / Hàm Tuyến Tính

Định nghĩa

Một mối quan hệ toán học trong đó các biến số xuất hiện như là các yếu tố cộng, không có các thành phần số mũ hay nhân.