Lerner Index / Chỉ Số Lerner

Lerner Index / Chỉ Số Lerner

Định nghĩa

Lerner index là một chỉ số về quyền lực độc quyền, được định nghĩa bằng:

(Giá bán – Chi phí biên)/Giá bán

Khi cạnh tranh hoàn hảo tồn tại thì giá bán bằng chi phí biên, do vậy chỉ số này sẽ có giá trị bằng 0. Khi giá cả lớn hơn chi phí biên thì chỉ số Lerner sẽ lớn hơn 0 và ở trong khoảng giữa 0 và 1. Chỉ số càng gần 1 thì quyền lực độc quyền của công ty càng cao. Nên ghi nhận rằng chỉ số chỉ đo lường sự hoạt động thực sự và không đo lường tiềm năng trong hành vi độc quyền của doanh nghiệp.