Legal Capital / Vốn Pháp Định

Legal Capital / Vốn Pháp Định

Định nghĩa

Vốn pháp định là mức vốn tối thiểu theo quy định của pháp luật phải có để có thể thành lập một doanh nghiệp. Vốn pháp định ở Việt Nam chỉ quy định cho một số ngành nghề có liên quan đến tài chính như Chứng khoán, Bảo hiểm, Kinh doanh vàng và Kinh doanh tiền tệ, cụ thể như sau:

Kinh doanh chứng khoán:

 • Môi giới chứng khoán: 25 tỷ đồng
 • Tự doanh chứng khoán: 100 tỷ đồng
 • Bảo lãnh phát hành: 165 tỷ đồng
 • Tư vấn đầu tư chứng khoán: 10 tỷ đồng

Theo Nghị định số 14/2007/NĐ-CP

 • Sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ: Đối với các doanh nghiệp hoạt động tại thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, có vốn pháp định tối thiểu là 5 tỷ đồng Việt Nam. Đối với các doanh nghiệp hoạt động tại các tỉnh và thành phố khác, có vốn pháp định tối thiểu là 1 tỷ đồng Việt Nam.
 • Sản xuất vàng miếng: 50 tỷ đồng

Theo Nghị định số 174/NĐ-CP của Chính phủ

Kinh doanh bảo hiểm:

 • Bảo hiểm phi nhân thọ: 300 tỷ đồng.
 • Bảo hiểm nhân thọ: 600 tỷ đồng.
 • Môi giới : 4 tỷ đồng.
 • Doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài phải có 2 tỷ USD

Theo nghị định số 46/2007/NĐ-CP

Vốn pháp định tại một số quốc gia trên thế giới:

 • Áo :Công ty cổ phần: 70.000 Euro.
 • Công ty trách nhiệm hữu hạn: 35.000 Euro.
 • Đức: Công ty cổ phần: 50.000 Euro.
 • Công ty trách nhiệm hữu hạn: 25.000 Euro.
 • Thụy Sĩ: Công ty cổ phần: 100.000 CHF.
 • Công ty trách nhiệm hữu hạn: ít nhất 20.000 CHF nhiều nhất là 2 triệu CHF