Junk Bond / Trái Phiếu Đầu Cơ

Junk Bond / Trái Phiếu Đầu Cơ

Định nghĩa

Trái phiếu được phát hành bởi những công ty có xếp hạng tín dụng thấp hơn xếp hạng đầu tư, và thường có xếp hạng trái phiếu Bb hoặc thấp hơn, bởi những cơ quan xếp hạng trái phiếu. Có thể được xếp hạng trái phiếu cao hơn Bb thông qua sự thế chấp vượt mức. Để thu hút các nhà đầu tư trái phiếu đầu cơ trả lãi suất cao hơn trái phiếu thuộc cấp hạng đầu tư, và được xem như những khoản đầu tư đầu cơ, bởi vì những bên phát hành trái phiếu chưa được biết đến trong thị trường, hoặc là những công ty nổi tiếng nhưng có đòn cân nợ cao.

Những trái phiếu được trả lãi suất cao hơn vì rủi ro tín dụng lớn hơn trái phiếu xếp hạng đầu tư. Những trái phiếu đầu cơ thường được nhiều công ty phát hành để cung cấp tài chính cho việc mua thâu tóm bằng nợ, một giao dịch mà nhà đầu tư mua lại một công ty bằng cách phát hành nợ mới, sử dụng các tài sản của công ty để thế chấp. Khoản nợ dùng để mua lại được hoàn trả bằng cách bán những tài sản hoặc thanh toán tiền mặt của công ty. Cũng được gọi là trái phiếu lợi suất cao.