Hurdle Rate / Lãi Suất Tối Thiểu, Lãi Suất Ngưỡng

Hurdle Rate / Lãi Suất Tối Thiểu, Lãi Suất Ngưỡng

Định nghĩa

  1. Thuật ngữ trong hoạch định ngân sách vốn để chỉ suất thu lợi tối thiểu của ngân hàng khi tiến hành cho vay hay đầu tư. Các khoản vay được cung ứng nếu lợi nhuận mong đợi của ngân hàng cao hơn lãi suất ngưỡng. Còn gọi là MARGINAL COST OF FUNDS.
  2.  Lợi suất hòa vốn; tại điểm đó doanh thu và chi phí bằng nhau.