Heterogeneity / Tính Không Đồng Nhất

Heterogeneity / Tính Không Đồng Nhất

Định nghĩa

Chất lượng của hàng hoá, dịch vụ hoặc các yếu tố tạo ra sự khác nhau trong quan niệm của người tiêu dùng và người sản xuất.

Related Posts