Gordon Growth Model / Mô  Hình Tăng Trưởng Gordon

Gordon Growth Model / Mô  Hình Tăng Trưởng Gordon

Định nghĩa

Đây là mô hình được sử dụng để tính toán xác định giá trị nội tại của một cổ phiếu, dựa trên chuỗi cổ tức trong tương lai. Giả định rằng cổ tức trên mỗi cổ phần được trả đều đặn hàng năm, cổ tức tăng trưởng vĩnh viễn với tốc độ G, mô hình sẽ giúp tính toán giá trị hiện tại của chuỗi cổ tức xác định trong tương lai.

Công thức tính toán như sau:

ggm.gif

Trong đó:

Stock value: giá trị cổ phiếu
D: cổ tức kì vọng hàng năm trên mỗi cổ phiếu, tính từ thời điểm hiện tại
k: mức lợi suất kì vọng của nhà đầu tư cổ phiếu
G: tốc độ tăng trưởng cổ tức (vĩnh viễn)

Vì chỉ giả định đơn giản rằng cổ tức tăng trưởng vĩnh viễn với tốc độ G nên mô hình Gordon thường chỉ được sử dụng đối với các công ty đã có vị thế, khá vững mạnh trên thị trường, có tốc độ tăng trưởng thấp hoặc khiêm tốn.