Discount Bond / Trái Phiếu Chiết Khấu

Discount Bond / Trái Phiếu Chiết Khấu

Định nghĩa

Trái phiếu được phát hành với giá thấp hơn mệnh giá của nó, hoặc trái phiếu đang được giao dịch với giá thấp hơn mệnh giá trên thị trường thứ cấp.

Từ “chiết khấu” trong “trái phiếu chiết khấu” không có nghĩa là các nhà đầu tư sẽ thu về nhiều lợi suất hơn là lợi suất thị trường đưa ra, mà chỉ là một cái giá dưới mệnh giá. Tùy thuộc vào quãng thời gian đến ngày đáo hạn mà trái phiếu không được nhận trái tức (Zero coupon bonds) phát hành có thể được chiết khấu rất lớn, có khi lên đến 50% hoặc nhiều hơn.

Bởi vì trái phiếu luôn được trả đầy đủ mệnh giá của nó vào thời điểm đáo hạn, những trái phiếu chiết khấu được phát hành dưới mệnh giá, như trái phiếu không được nhận trái tức, sẽ tăng giá dần dần khi gần đến ngày đáo hạn. Những trái phiếu này chỉ trả một lần duy nhất cho người sở hữu (mệnh giá khi đáo hạn), khác với những trái phiếu thường được chi trả lãi suất định kỳ.
Một distressed bond (trái phiếu của công ty có nguy cơ vỡ nợ cao) có thể được chiết khấu rất nhiều khi giao dịch, lợi suất của nó có thể rất hấp dẫn. Tuy nhiên, phải đồng ý rằng những trái phiếu này sẽ nhận không về đủ hoặc lãi suất không được chi trả đúng lúc, bởi vì thế, chúng có tính đầu cơ cao.