Current Assets / Tài Sản Lưu Động

Current Assets / Tài Sản Lưu Động

Định nghĩa

Gồm 3 loại tài sản chính:

1)”Dự trữ” bao gồm các hàng hoá đã được hoàn thiện, đang được sản xuất và các nguyên vật liệu thô.

2)Khoản tiền sẽ thu được hay khoản nợ ngắn hạn.

3)Tiền mặt và đầu tư ngắn hạn.