Country Risk / Rủi Ro Quốc Gia

Country Risk / Rủi Ro Quốc Gia

Định nghĩa

Rủi ro khi những thay đổi kinh tế hay chính trị tại nước ngoài, ví dụ như thiếu dự trữ tiền tệ (hối đoái), sẽ gây chậm trễ thanh toán tiền vay cho các  ngân hàng tín dụng, cơ quan kiểm soát ngoại hối hoặc gây mất khoản nợ. Rủi ro thuộc về quốc gia có phạm vi rộng hơn rủi ro chủ quyền, vì nó xem xét suất hoàn trả nợ từ nhũng người vay tư nhân cũng như chính phủ trung ương. Các ngân hàng danh riêng các quỹ trong một tài khoản dự trữ, gọi là dự trữ rủi ro chuyển giao được phân bố, làm khoản đệm đối phó với những khoản lỗi nợ khó đòi có thể xảy ra từ các khoản vay nước ngoài.

Khủng hoảng tài chính châu Á năm 1997 – bắt đầu từ phá giá đồng Bath Thái đã dẫn đến vấn đề về cán cân thanh toán nghiêm trọng tại Châu Á, Nga và châu Mỹ La tinh- nhấn mạnh định nghĩa rộng về rủi ro quốc gia. Theo sau khủng hoảng Châu Á, các nhà cho vay quốc tế bắt đầu nhận thấy rủi ro thuộc về quốc gia, là bất cứ sự kiện nào gây ra sự không thanh toán của người vay, do các diễn biến kinh tế vĩ mô vượt tầm kiểm soát của họ.

Xem COUNTRY EXPOSURE LENDING SURVEY; COUNTRY LIMIT.