Contra Account / Tài Khoản Đối Ứng

Contra Account / Tài Khoản Đối Ứng

Định nghĩa

Bút toán bù trừ tài khoản khác; số dư của nó bị triệt tiêu. Ví dụ, tài khoản dự trữ lỗ khoản vay bù trừ tài khoản cho vay của ngân hàng, một tài sản thu nhập trên bảng cân đối kế toán.