Constructive Notice / Thông Báo Chính Thức

Constructive Notice / Thông Báo Chính Thức

Định nghĩa

Thông báo trên báo chí hay công báo được thừa nhận là thông báo đầy đủ về mặt pháp lý về các hành vi, ví dụ, hồ sơ về các quyền giữ thế chấp, thừa kế các tài sản không thừa nhận cho tiểu bang… Thông báo chính thức có tính cưỡng chế theo luật nếu thực hiện theo phương thức quy định pháp lý. Khác với thông báo thực tế, trong đó một người được thông báo về hành vi chưa giải quyết bằng thư hay trực tiếp.

Related Posts