Chief Technology Officer / Giám Đốc Kỹ Thuật

Chief Technology Officer / Giám Đốc Kỹ Thuật

Định nghĩa

Một Giám đốc kỹ thuật (Chief Technology/Technical Officer – viết tắt là CTO) là một vị trí điều hành trong một công ty hoặc tổ chức tập trung vào các vấn đề khoa học và công nghệ. Nó thường bao gồm việc giám sát nghiên cứu và phát triển (R&D), xây dựng tầm nhìn và chiến lược dài hạn ở cấp quản lý. Về cơ bản, một CTO chịu trách nhiệm về việc chuyển vốn đầu tư – có thể là tiền tệ, trí tuệ, hoặc chính trị – vào công nghệ, xúc tiến các mục tiêu của công ty. Họ thường phải kết hợp một nền tảng kỹ thuật, khoa học mạnh mẽ với các kỹ năng phát triển kinh doanh. Vai trò này trở nên nổi bật với sự đi lên của công nghệ thông tin, và từ đó phổ biến trong các ngành công nghiệp dựa trên công nghệ (ví dụ như năng lượng, công nghệ sinh học, vv.) 

Công việc của các CTO có thể tương phản với công việc của một Giám đốc thông tin – CIO. CIO có khả năng giải quyết vấn đề của tổ chức thông qua việc thích ứng với công nghệ hiện có, trong khi một CTO chủ yếu giám sát phát triển công nghệ mới. Nhiều công ty lớn có cả hai vị trí này. CTO tập trung vào công nghệ tích hợp vào sản phẩm đang được bán cho khách hàng, trong khi các CIO theo định hướng tập trung vào công nghệ cần thiết để điều hành công ty (và trong lĩnh vực CNTT, để duy trì phần mềm nền tảng cho bất kỳ ứng dụng mới nào) . Theo đó, CTO nhiều khả năng được gắn với xây dựng liên quan đến sở hữu trí tuệ các chiến lược và khai thác các công nghệ độc quyền.