Chief Business Development Officer / Giám Đốc Phát Triển Kinh Doanh

Chief Business Development Officer / Giám Đốc Phát Triển Kinh Doanh

Định nghĩa

Một giám đốc phát triển kinh doanh (CBDO) là một chức vụ trong một công ty được ủy nhiệm bên cạnh các chức năng điều hành khác. Chức danh này được sử dụng để xác định một vị trí cấp cao cùng với CEO. Các CBDO được trông chờ có một kiến thức rộng và toàn diện về tất cả các vấn đề liên quan đến việc kinh doanh của công ty với tầm nhìn định hướng về quan điểm xác định doanh số bán hàng mới và thúc đẩy tăng trưởng kinh doanh và yêu cầu việc phát triển sản phẩm đó sẽ được phối hợp với R&D.

Trách nhiệm của CBDO có thể bao gồm:

     * Xây dựng kế hoạch phát triển kinh doanh, thiết kế và thực hiện các quy trình để hỗ trợ tăng trưởng kinh doanh, thông qua khái niệm của công ty về khách hàng và thị trường.
     * Tạo thuận lợi cho phát triển kinh doanh bằng cách làm việc cùng với khách hàng cũng như đối tác kinh doanh (nhà cung cấp, nhà thầu phụ, liên doanh đối tác, nhà cung cấp công nghệ, vv.)
     * Xây dựng và duy trì liên lạc ở mức cao với khách hàng hiện tại và khách hàng tiềm năng, đối tác kinh doanh và đối tác dự án.
     * Định hướng triển vọng kinh doanh thông qua xác định các khách hàng và thị trường mới, phát triển các phương pháp tiếp cận thị trường, xác định các cơ hội, chuẩn bị các bản đề nghị phát triển đầu tư, vv)
     * Xây dựng chiến lược marketing, quản lý quan hệ khách hàng.