Better Business Bureau – BBB / Văn phòng kinh doanh tốt hơn – BBB

Better Business Bureau – BBB / Văn phòng kinh doanh tốt hơn – BBB

Định nghĩa

Văn phòng kinh doanh tốt hơn (BBB) ​​nhằm mục đích thúc đẩy các hoạt động kinh doanh có đạo đức, tạo nên một môi trường nơi người mua và người bán có thể hoạt động dựa trên một niềm tin chung. Thông qua việc khuyến khích các tập quán tốt hơn về phía người tiêu dùng và doanh nghiệp, cũng như thiết lập các tiêu chuẩn thị trường phù hợp, BBB cung cấp tài liệu giáo dục về thực tiễn các hoạt động kinh doanh chung và cụ thể theo nhu cầu. Các công ty tuân thủ theo các nguyên tắc bắt buộc có thể đạt được Chứng nhận tình trạng doanh nghiệp bởi BBB (BBB accredited businesses status).

SotayKinhdoanh.com giải thích

Người tiêu dùng có thể nộp đơn khiếu nại một doanh nghiệp nếu họ cảm thấy không được đối xử công bằng. Trong quá khứ, BBB đã giải quyết thành công 70% các khiếu nại được đệ trình. Tổ chức này hoạt động nhằm tạo ra một mối quan hệ đáng tin cậy hơn giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng.