Asset Management / Quản Lý Tài Sản

Asset Management / Quản Lý Tài Sản

Định nghĩa

1. Quản lý việc đầu tư của một khách hàng thông qua một công ty dịch vụ tài chính, thường là một ngân hàng đầu tư. Công ty này sẽ đầu tư trên danh nghĩa khách hàng của mình và cho phép họ tiếp cận với những đề nghị đa dạng mà nhà đầu tư bình thường không có được.

2. Một tài khoản tại một định chế tài chính bao gồm các dịch vụ séc, thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ, vay kí quỹ, cũng như các dịch vụ môi giới.

Còn được gọi là “asset management account” hoặc “central asset account”.

1. Chi phí cho dịch vụ này khá cao nên thường chỉ dành cho các cá nhân giàu có, chính phủ, các đoàn thể hoặc những người trung gian tài chính. Nó bao gồm những sản phẩm nhưvốn sở hữu, thu nhập cố định, bất động sản, nông nghiệp và đầu tư quốc tế.

2. Khi các cá nhân nạp tiền vào tài khoản dạng này, tiền được đưa vào quỹ thị trường tiền tệ mang lại lợi nhuận cao hơn các tài khoản séc và tài khoản tiết kiệm thông thường. Thêm vào đó, các nhân có thể thực hiện giao dịch với ngân hàng và việc đầu tư tại cùng một cơ quan thay vì phải lập một tài khoản ngân hàng và một tài khoản môi giới tại 2 công ty khác nhau.

Loại tài khoản này ra đời khi bộ luật Gramm-Leach-Bliley Act được thông qua vào năm 1997, thay thế bộ luật Glass-Steagall Act. Bộ luật Glass-Steagall Act được tạo thành trong bối cảnh của cuộc Đại khủng hoảng (Great Depression) và không cho phép các định chế tài chính cung cấp cùng lúc dịch vụ ngân hàng và chứng khoán.