Annual Percentage Yield (APY) / Tỉ Suất Thu Nhập Năm

Annual Percentage Yield (APY) / Tỉ Suất Thu Nhập Năm

Định nghĩa

Annual Percentage Yield (APY là tỉ suất thu nhập năm, chính là tỉ suất lợi nhuận thực tế hàng năm, có tính đến tác động của lãi suất ghép. APY được tính toán theo công thức sau APY = (1 + r)n – 1 Trong đó r là tỉ suất lợi nhuận định kì còn n là số kì tính toán trong 1 năm. Lấy ví dụ, tỉ suất lợi nhuận hàng tháng là 1% thì tỉ suất thu nhập năm là (1.0112 – 1) ~ 12.68% Bao giờ APY cũng lớn hơn APR (tỉ suất lợi nhuận năm), vì APR chỉ tính lãi suất đơn. APY chưa tính đến chi phí giao dịch khi cho vay, đi vay, hay chi phí môi giới chứng khoán. Các ngân hàng thường niêm yết lãi suất gộp để hấp dẫn khách hàng đến gửi tiền.