Sorted:

Black Market / Chợ Đen

Income Statement / Earnings Statement / Báo Cáo Thu Nhập

American Marketing Association / Hiệp Hội Marketing Mỹ

Zero Coupon Inflation Swap / Hoán đổi lạm phát không lãi tức

National Income Identity / Đồng Nhất Thức Của Thu Nhập Quốc Dân

Principal Functions Of A Financial Market / Chức Năng Cơ Bản Của Thị Trường Tài Chính

Special Characters / (Các) Ký Tự Đặc Biệt (Như Dấu Ngoặc Đơn, Các Ký Hiệu Toán Học)

Inflation-Protected Securities / Chứng Khoán Chống Lạm Phát

Futures And Options / Công Cụ Phái Sinh

Consolidated Balance Sheets / Bảng Cân Đối Kế Toán Hợp Nhất.

Cross – Sell / Bán Chéo

Gross Domestic Product/GDP / Tổng Sản Phẩm Quốc Nội

Actuarial Valuation / Định Giá Bảo Hiểm

Tariff / Thuế Quan

Real-Estate Agency / Phòng Bất Động Sản

Keynesism / Trường Phái Kinh Tế Keynes

Net Enrollment Ratio / Tỉ Lệ Đến Trường Ròng

Cubic Centimeter / Cen-Ti-Met Khối; Phân Khối

Line Manager / Giám Đốc Ngành; Giám Đốc Phụ Trách; Nhân Viên Quản Lý Tuyến Sản Xuất; Chuyền Trưởng

Consumable Supplies / Vật Dụng Tiêu Dùng (Được Dùng Trong Hoạt Động Kinh Doanh)

Iceland / Băng Đảo

Acceptance / Chấp Nhận Thanh Toán

Histogram / Biều Đồ Tần Suất

Group Dynamics / Động Lực Quần Thể

Adware / Phần Mềm Quảng Cáo

Cooperative Bank / Ngân Hàng Hợp Tác Xã

Debt Finance / Tài Trợ Bằng Vay Nợ

Continuing Resolution / Dự Luật Tiếp Tục

Concentration Strategy / Chiến Lược Tập Trung Thị Trường

Intercept / Hệ Số Chặn

Common Customs Tariff / Biểu Thuế Quan Chung

Market Analyst / Chuyên Gia Phân Tích Thị Trường

Quantity Theory Of Money / Lý Thuyết Định Lượng Về Tiền Tệ